Hospicjum Lazarus poszukuje wolontariuszek i wolontariuszy!

Państwo chcielibyście poświęcić swój czas i uwagę ludziom znajdującym się u schyłku swojego życia

Praca wolontariusza daje Państwu szansę wykonywania użytecznego zajęcia ubogacającego duchowo. Możecie Państwo dać wyraz swojemu współczuciu i nawiązać kontakt z osobami myślącymi podobnie oraz z ludźmi, którzy cieszą się z otrzymanego wsparcia i Państwa gotowości do działania.

Hospicjum Lazarus oferuje osobom zainteresowanym pracą wolontariusza szereg możliwości działania. Głównym zadaniem jest wsparcie i towarzyszenie osobom znajdującym się w stanie terminalnym; Tutaj możecie Państwo:

  • wspierać ludzi w ostatnich chwilach ich życia
  • budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu z osobami ciężko chorymi i ich bliskimi
  • towarzyszyć podczas spacerów, gotowania i pieczenia, spełniać ostatnie życzenia.

Oprócz tego możecie Państwo spożytkować u nas swoją energię przy wykonywaniu w hospicjum tak zwanych czynności „z dala od pacjenta“. Należą do nich m. in. działalność stowarzyszenia sponsorującego, w ramach pozyskiwania środków, w zakresie public relations, organizacji biura i naszej hospicyjnej biblioteki, jak również takich praktycznych czynności, jak praca w kuchni hospicjum, pielęgnowaniu naszej zieleni i naszego słonecznego tarasu.

Na początku pracy w ramach wolontariatu w Hospicjum Lazarus zapraszamy Państwa na osobistą rozmowę, w trakcie której zestawiamy Państwa oczekiwania z istniejącymi u nas warunkami oraz omawiamy wszelkie nurtujące Państwa pytania. Przed ustaleniem z Państwem terminu spotkania prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej do nas pocztą, faksem lub e-mailem.

Po otrzymaniu wypełnionej przez Państwa ankiety nawiążemy z Państwem kontakt telefoniczny.

Cieszymy się z możliwości poznania Państwa!

Kurs przygotowawczy

Osoby, które chcą zaangażować się w bezpośrednią opiekę nad osobami w stanie terminalnym, są przez nas gruntownie przygotowywane do tego poważnego zadania w trakcie specjalnego szkolenia. Przed przystąpieniem do kursu przygotowawczego uczestniczki i uczestnicy deklarują gotowość do wykonywania pracy jako wolontariusze w ramach naszego hospicjum, w sposób regularny, co najmniej przez dwa lata. Na początku kursu pobiera się opłatę w wysokości 250,00 €, która jest zwracana uczestniczkom i uczestnikom po dwóch latach wykonywania ciągłej pracy jako wolontariusze. Opłatę za udział w kursie można uiścić w ratach.

Kurs przygotowawczy (Czytaj więcej: Lazarus Hospiz Aktuell Ausgabe 3/2018) Prowadzony dla wolontariuszy kurs przygotowawczy w zakresie towarzyszenia umierającemu choremu umiejętnie wprowadza uczestniczki i uczestników w kwestie psychologiczno-socjalnego towarzyszenia osobom ciężko chorym oraz umierającym, jak również ich bliskim i członkom rodziny.

Kurs obejmuje łącznie 70 godzin zajęć teoretycznych. Składa się z części wprowadzającej i pogłębiającej, z co najmniej 30 godzinami zajęć praktycznych w ramach towarzyszenia pacjentom.

Kurs wprowadzający

Kurs wprowadzający składa się z trzech weekendowych warsztatów i z trzech modułów zajęć przeprowadzanych przez trzy wieczory. Zajęcia odbywają się w trakcie trzech miesięcy. Podczas kursu wprowadzającego uczestniczki i uczestnicy poznają zasady ruchu hospicyjnego i otrzymują podstawowe informacje na temat ram działania pracy hospicjów w Niemczech. Uczestniczki i uczestnicy przyswajają sobie narzędzia do pracy w zakresie towarzyszenia ludziom w ostatniej fazie życia. Należą do tego m. in.:

  • szkolenie w zakresie samoobserwacji i autorefleksji
  • uwrażliwianie na sytuacje i uczucia innych ludzi
  • ćwiczenie empatycznych technik komunikacji (werbalnej i niewerbalnej)
  • rozpoznawanie i respektowanie własnych granic i granic innych ludzi

Uczestniczki i uczestnicy kursu intensywnie i w indywidualny sposób pochylają się nad zagadnieniami umierania, śmierci i żałoby. Bazę do zrozumienia tych procesów życiowych stanową przy tym własne doświadczenia żałoby i godzenia się z utratą bliskiej osoby. Praca z tekstem, gry z podziałami na role, ćwiczenia grupowe, indywidualne i z partnerem, praca z mediami kreatywnymi, przykłady przypadków z praktyki i dyskusje w grupie stanowią nasze metody podejścia do tych zagadnień. Niezbędnym warunkiem jest gotowość każdej z uczestniczek i każdego z uczestników do zmierzenia się ze swoimi własnymi doświadczeniami i swoją własną biografią oraz doświadczeniami i biografią innych ludzi – najpierw innych uczestniczek i uczestników kursu, a później pacjentów i ich bliskich.

Praktyczne działanie

Praktyczne działanie w towarzyszeniu pacjentom rozpoczyna się z końcem kursu wprowadzającego. Wszystkie uczestniczki i wszyscy uczestnicy kursu są pojedynczo i indywidualnie wdrażani w pole działania i w jego struktury. Uczestniczki i uczestnicy kursu poznają praktyczne możliwości oraz granice towarzyszenia, i od tej pory odwiedzają pacjentów regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu. Towarzyszenie pacjentom odbywa się albo w naszym hospicjum stacjonarnym, w domu opieki albo we własnym domu pacjenta. Ponieważ nasza praca koncentruje się na obszarze działań ambulatoryjnych (tzn. w otoczeniu domowym zainteresowanych), każda z uczestniczek i każdy z uczestników powinien okazywać zasadniczą gotowość do odwiedzin ciężko chorych i umierających ludzi również w ich własnych domach.

Kurs pogłębiający

Kurs pogłębiający rozpoczyna się równolegle z pierwszymi spotkaniami z pacjentami. Podobnie jak kurs wprowadzający składa się z trzech weekendowych warsztatów i z trzech modułów zajęć przeprowadzanych przez trzy wieczory. Zajęcia odbywają się w trakcie trzech miesięcy. Uczestniczki i uczestnicy kursu intensyfikują tu raz jeszcze swoją pracę z poszczególnymi tematami, takimi jak praca z biografią, zagrożenia wynikające z roli pomagającego i podstawy rozumienia procesów związanych z żałobą. Podczas kursu pogłębiającego gruntownie omawiane są szczególne wyzwania związane z towarzyszeniem osobom z demencją.

W trakcie kursu pogłębiającego, w ramach narad, uczestniczki i uczestnicy mają również możliwość opowiadania sobie nawzajem o swoich pierwszych praktycznych doświadczeniach w towarzyszeniu umierającym, podejmowania refleksji na temat trudnych sytuacji i wypracowania strategii rozwiązywania problemów.

ukończenia kursu

Pod koniec kursu osoby prowadzące spotykają się na indywidualnych rozmowach z każdą z uczestniczek i każdym z uczestników i wyznaczany jest kierunek przyszłej pracy w ramach Hospicjum Lazarus. Uczestniczki i uczestnicy kursu mają możliwość wyboru pomiędzy różnorodnymi czynnościami przy pacjencie oraz z dala od pacjenta.

Po to, aby kontynuować autorefleksję i naukę również po zakończeniu kursu przygotowawczego, wszystkie osoby pracujące jako wolontariusze w naszym hospicjum raz w miesiącu biorą sukcesywnie udział w omówieniach praktycznego działania bądź w superwizji. Kurs przygotowawczy jest prowadzony przez pracownika doświadczonego w zakresie opieki paliatywnej.

Scroll to Top