Polityka prywatności

Zakres obowiązywania

03/2024
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje użytkowników / użytkowniczki o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego operatora:

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, fundację kościelną na prawie prywatnym, w ramach fundacji Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Königsweg 1
33617 Bielefeld
reprezentowaną przez zarząd fundacji Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel,
Tel: 0521-144-0

„serwisu” niniejszej strony internetowej.
Operator odpowiedzialny podlega jako instytucja kościelna przepisom ustawy o ochronie danych kościoła ewangelickiego w Niemczech (DSG-EKD).

Dane dostępowe/logi serwera

Operator (lub jego dostawca usług internetowych) gromadzi dane odnośnie każdorazowego korzystania z dostępu do serwisu (tak zwane logi serwera). Do danych dostępowych należą:
nazwa pobieranej strony internetowej, plik, data i godzina pobrania, wielkość przesłanych danych, zgłoszenie o pomyślnym pobraniu danych, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika / użytkowniczki, referer URL (uprzednio odwiedzana strona), adres IP i dostawca usług wysyłający zapytanie.
Operator wykorzystuje pliki dziennika tylko do obliczeń statystycznych związanych z funkcjonowaniem, bezpieczeństwem i optymalizacją serwisu. Operator zastrzega sobie jednak możliwość późniejszej kontroli plików dziennika, jeśli istniałyby konkretne przesłanki do uzasadnionego podejrzenia korzystania niezgodnie z prawem.

Nawiązywanie kontaktu

Przy nawiązywaniu kontaktu z operatorem (na przykład za pomocą formularza do kontaktu lub e-maila) gromadzone są dane użytkownika w celu opracowania zapytania oraz na wypadek, gdyby pojawiły się kolejne pytania.

Cele przetwarzania danych osobowych

W związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej dane osoby ją odwiedzającej mogą być gromadzone, rejestrowane, zapisywane, przetwarzane, wykorzystywane, w tym do kwerendy, przekazywane. Łącznie mówi się o „przetwarzaniu” danych osobowych. To pojęcie „przetwarzania” stanowi pojęcie ogólne obejmujące wszystkie te czynności. Przetwarzanie danych użytkowych jest z uwagi na ochronę danych możliwe tylko wówczas, gdy jest to nakazane bądź dozwolone na mocy ustawy lub gdy dany użytkownik wyraził na to swoją zgodę.

W ramach korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników może wchodzić w rachubę następujący sposób przetwarzania danych:
Przy otwieraniu naszej strony internetowej https://www.lazarushospiz.de przeglądarka wykorzystywana na urządzeniu końcowym użytkownika automatycznie przesyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te zapisywane są tymczasowo na tak zwanym logu. Następujące informacje są przy tym rejestrowane bez aktywnego udziału użytkownika i zapisywane aż do momentu zautomatyzowanego kasowania:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i URL pobieranego pliku,
 • strona internetowa, z której ma miejsce dostęp (Referrer‑URL),
 • wykorzystana przeglądarka i odpowiednio system operacyjny Państwa komputera oraz nazwa Państwa dostawcy usług internetowych.
  Wymienione dane są przez nas przetwarzane w celach:
 • zapewnienia płynnego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienia wygodnego sposobu korzystania z naszej strony internetowej, oceny bezpieczeństwa i stabilności oraz
 • do innych celów związanych z administrowaniem.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi § 6 cyfra 4 DSG-EKD. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy gromadzonych danych w celu zidentyfikowania osoby użytkownika / użytkowniczki.
Ponadto podczas odwiedzin naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Bliższe wyjaśnienia w tej kwestii otrzymacie Państwo we fragmencie Pliki cookie naszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Kto ma dostęp do danych?

Osoby, którym powierzono w firmie zadania w zakresie PR / sprzedaży itp., w przypadku konserwacji odpowiednio pracownicy firmy przeprowadzającej konserwację mają dostęp do zapisanych danych. Ten wyspecjalizowany personel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i złożył odpowiednie zobowiązanie do zachowania tajemnicy ochrony danych zgodnie z § 26 DSG-EKD.
Postępowanie z danymi użytkowników /  użytkowniczek w sposób poufny jest zabezpieczone.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Należy tutaj szczególnie wymienić tzw. ustawę o ochronie danych kościoła ewangelickiego w Niemczech (DSG-EKD), np. § 6 DSG-EKD, w myśl której zgodnie z cyfrą 4 przetwarzanie jest konieczne dla odbioru, np. dla opinii publicznej, ponieważ stanowi ono interes instytucji jako miejsca, w którym odbywa się przetwarzanie.
Oprócz tego przetwarzanie dopuszczalne jest również w przypadkach, w których użytkownicy wydali wobec nas odrębne oświadczenie o udzieleniu zgody.

Możliwi odbiorcy gromadzonych danych

Dane odnośnie użytkowania są gromadzone i odpowiednio przekazywane osobom trzecim, w ramach przewidzianego zastosowania z uwzględnieniem odpowiednich uregulowań w zakresie ochrony danych bądź złożonych oświadczeń o wyrażaniu zgody. Tego typu osobami trzecimi mogą być szczególnie zewnętrzne podmioty przetwarzania danych (tzw. przetwarzający na zlecenie), jak np. firmy zajmujące się hostingiem, a zatem usługodawcy wspierający naszą witrynę internetową. Poza tym dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Bezpieczeństwo

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa celem ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy / pracownice oraz wszystkie osoby trzecie uczestniczące w przetwarzaniu danych zostali zobowiązani do przestrzegania przepisów DSG-EKD i do obchodzenia się w poufny sposób z danymi osobowymi. W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przekazuje się informacje w formie zakodowanej, tak aby zapobiec nadużyciu danych przez osoby trzecie.
Nasze środki bezpieczeństwa są stale modyfikowane wraz z rozwojem technologicznym.

Pliki cookie

Gdy użytkownicy / użytkowniczki uruchamiają serwis, wówczas na ich komputerze zapisywany jest jeden lub więcej plików cookie. Plik cookie jest małym plikiem, zawierającym określoną kolejność znaków i jednoznacznie identyfikującym Państwa przeglądarkę. Przy pomocy plików cookie operator poprawia komfort i jakość swojego serwisu, na przykład poprzez zapisywanie ustawień użytkowania. Pliki cookie nie powodują szkód na komputerach użytkowników i nie zawierają wirusów. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez korzystania z plików cookie.

Użytkownicy / użytkowniczki mogą w swojej przeglądarce deaktywować zapisywanie plików cookie, ograniczyć do określonych stron internetowych lub tak ustawić swoją przeglądarkę, aby wysyłała powiadomienie, zanim zostanie zapisany plik cookie. Zawsze możecie Państwo przy pomocy funkcji ochrony danych swojej przeglądarki usunąć pliki cookie z twardego dysku swojego komputera. Funkcje i łatwość obsługi serwisu mogą wówczas ulec ograniczeniu.

INFO: Bitte speichern Sie die Einstellungen im Backend unter “DSGVO AIO” um den Text der Datenschutzbedingungen hier auszugeben.

 

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube, eksploatowanej przez Google. Operatorem stron jest  YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z osadzonym klipem video na YouTube i uruchamiają przycisk „play”, wówczas uruchamiane jest połączenie z serwerami YouTube. Zostaje przy tym wysyłane zgłoszenie do serwera YouTube z informacją, którą z naszych stron Państwo odwiedziliście; poza tym YouTube korzysta z plików cookie. Przy samym tylko otwarciu tego typu strony nie przekazuje się danych ani nie uruchamia plików cookie.

Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, wówczas umożliwiacie YouTube przyporządkowanie swojego sposobu surfowania bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Możecie temu zapobiec, jeżeli uprzednio wylogujecie się ze swojego konta na YouTube.

Korzystanie z YouTube ma miejsce w interesie odpowiedniej prezentacji naszego serwisu internetowego. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziecie Państwo w oświadczeniu YouTube o ochronie prywatności pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Opt‑Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych itp.

Użytkownik /użytkowniczka naszego serwisu dysponuje tzw. prawami osób, których dane dotyczą, tzn. prawami, z których może skorzystać użytkownik /użytkowniczka jako osoba, której to dotyczy w konkretnym przypadku. Użytkownik może dochodzić tych praw wobec podmiotu odpowiedzialnego. Wynikają one z przepisów DSG‑EKD:

 • Prawo dostępu, § 19 DSG‑EKD
  Użytkownik / użytkowniczka ma prawo uzyskania informacji na temat dotyczących jego / jej danych osobowych, które zostały zapisane.
 • Prawo do sprostowania danych, § 20 DSG‑EKD
  Jeżeli użytkownik / użytkowniczka stwierdzi, że przetwarzane są nieprawidłowe dane odnośnie jego/jej osoby, wówczas może zażądać sprostowania. Niepełne dane muszą być uzupełnione z uwzględnieniem celu przetwarzania.
 • Prawo do usunięcia danych, § 21 DSG‑EKD
  Użytkownik / użytkowniczka ma prawo żądania usunięcia swoich danych, jeżeli istnieją określone powody do ich usunięcia. Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy nie są już one konieczne dla celu, dla którego zostały one pierwotnie zgromadzone lub przetwarzane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, § 22 DSG‑EKD
  Użytkownik / użytkowniczka ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że jego/jej dane nie są co prawda usunięte, lecz oznaczone celem ograniczenia ich dalszego przetwarzania lub wykorzystania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec niedopuszczalnego przetwarzania danych, § 25 DSG‑EKD
  Użytkownik ma zasadniczo ogólne prawo do wyrażenia sprzeciwu również wobec uprawnionego przetwarzania danych, leżącego w interesie publicznym, w wykonywaniu władzy publicznej lub dokonywanego w związku z uzasadnionym interesem określonej instytucji.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownikowi /użytkowniczce naszego serwisu przysługuje prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych. Niniejsze oświadczenie może być skierowane pisemnie do podmiotu odpowiedzialnego (patrz adres poniżej). Nie jest wymagane podanie powodów. Wycofanie zgody obowiązuje jednak dopiero od chwili, w której zostało wypowiedziane. Nie ma mocy wstecznej. Przetwarzanie danych osobowych do tego momentu pozostaje zgodne z prawem.
W razie potrzeby lub w przypadku pytań w tym zakresie zainteresowana osoba może zwrócić się do miejscowego Pełnomocnika Ochrony Danych, Bodelschwinghstraße 27,16321 Bernau, Telefon: +49 (0)3338 66790 wenden.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego z powodu naruszenia ochrony danych

Niezależnie od tego istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli zainteresowana osoba jest zdania, że przetwarzanie jej danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych nie jest dopuszczalne. Wynika to z § 17 ust. 2 nr 3 DSG‑EKD. Skarga do organu nadzorczego może być złożona w dowolnej formie.
Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Pełnomocnik Ochrony Danych Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, placówka w Berlinie:
Der Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland, Außenstelle Berlin, Invalidenstraße 29
10115 Berlin.
E‑Mail: ost@datenschutz.ekd.de
Telefon: +49 (0)30 2005157-0
Fax: +49 (0)30 2005157-20

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

stanowi Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, fundacja kościelna na prawie prywatnym, w ramach fundacji Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Königsweg 1, 33617 Bielefeld, reprezentowana przez zarząd fundacji Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, tel: 0521-144-0.

Pełnomocnik Ochrony Danych

Der örtliche Beauftragte für den Datenschutz
c/o Stabsstelle Recht/Versicherungen der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Stiftung Bethel
Königsweg 1
33617 Bielefeld
Telefon: +49(0)521-144-3069
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bethel.de

Scroll to Top